Доц. Иван Филипов е преподавател в катедра "Оперативно зъболечение и ендодонтия" към Факултета по дентална медицина на Медицински университет – Пловдив.

Дейността му  е свързана с обучението на студенти от трети, четвърти и пети курс, както и на стажант - лекари и специализанти. Изнася отделни лекции пред студенти и по линия на продължаващото обучение на лекарите по дентална медицина.

Притежава специалност по Обща стоматология – 1990г., Терапевтична стоматология – 1996г., Кариесология и ендодонтия – 1999 г. През 2006 г., след успешно защитена дисертация на тема: „Проучване на ключови проблеми при фотополимеризацията на композиционни материали при обтуриране на втори клас кавитети”, придобива научно - образователната степен „ДОКТОР”. През 2008 г. е избран за доцент към катедрата, в която работи.

Научните му интереси са насочени в областта на естетичното възстановяване на увредените зъбни структури с консервативни и минимално инвазивни методи. Участва и изнася доклади на редица български и международни конгреси и симпозиуми. Автор и съавтор на над 30 публикации в наши и чужди списания.

Понастоящем  упражнява частна практика  в гр. Пловдив.

Член е на Комисията по Професионална Етика на Български Зъболекарски Съюз на Районна колегия гр. Пловдив.


Д-р Вангелов е завършил Стоматологичния Факултет в гр. Пловдив през 1998г. От 2000г. е преподавател. Четири години по-късно става старши асистент, а от 2008г. е главен асистент. Има специалност по „Оперативно зъболечение и ендодонтия”.

През 2007г. преминава обучение, организирано от Международния Център за Съвременни Проучвания в Здравните Науки и Услуги(ICAS), в университета в Улм, Германия на тема: „Съвременни Тенденции в Естетичните Адхезивни Възстановявания”.

През 2009г. в Швейцария участва в международен конгрес като представител на Пловдивския факултет, където преминава и практически курс : „Машинна обработка на кореновите канали с никел - титанови инструменти - последни тенденции”.

Д-р Вангелов има публикации в наши и чужди списания по тази и други теми в областта на ендодонтията.


Д-р Десислава Кръстева Петкова завършва Стоматологичен факултет при Медицински университет – Пловдив през 2006 година с професионална квалификация магистър стоматолог.

От 2006 година стартира частната си практика като лекар по дентална медицина в ДЦ ”Авангард”.

От 2007 година е асистент в катедра „Оперативно Зъболечение и Ендодонтия” при Факултет по дентална медицина, гр.Пловдив, където в момента работи и специализира.

Член е на БЗС (български зъболекарски съюз). Продължава следдипломното си обучение и квалификация, посещавайки лекции от прграмите на БЗС и редица курсове :

  • „Подобряване на естетиката и биомеханичните показатели на ендодонтски лекувани зъби посредством възстановяването им с комозитни щифтове от фибростъкло”, есенна сесия,2006 година, д-р Кристоф Гончовски, Краков, Полша. 3M ESPE;
  • “Aнатомична ендодонтска технология. Изкуството на възстановителната и козметична стоматология. Мениджмънт на стоматологичната практика,2007 година д-р Дан Фишер USA. MB Consult;
  • “Кое е актуално в модерната стоматология и кое не е!”, 2008 година, проф. Марко Ферари, Италия. BSAD;
  • „Триизмерно запълване на кореновите канали", 2008 година, д-р Ян Бергманс МB Consult;
  • Софийска дентална среща, 2008 година;
  • Практически курс „Съвременна NITI инструментация на кореновите канали със системата Micro Mega”, 2008 година, д-р Жан Филип Маллет - софийска дентална среща.

Д-р Мартин Дрънгов е завършил Стоматологичния факултет в Пловдив през 1994 г. От 1995 г. е преподавател в Катедра Орална хирургия. От 2003 г. е старши асистент, а от 2007 – главен асистент. От 1995 г. до 2001 г. е работил в Клиниката по Лицево-челюстна хирургия. Издържал е изпит за специалност по Орална хирургия – 2002 г. , и Обща стоматология – 2005 г. През 2007 г. посещава курсове по имплантология за работа с имплантологична система “Imtec”, за приложение на костозаместващи материали в оралната хирургия и направлявана костна регенерация. През 2008 г. участва в курсове за прилагане на системата за имплантати “Alpha – Bio”. Научните и практическите му интереси са насочени към ретенираните зъби, имплантологията и оралната хирургия като цяло.